Shodokan  Brisbane Dojo 
 Oceania Aikido Kyougi Renmei, Honbu Dojo

 
 
    
 
                                                                      

 
                                                                                  Tomiki Kenji