Shodokan  Brisbane Dojo 
 Oceania Aikido Kyougi Renmei, Honbu Dojo
 Interesting Photos !!!
 
 
 
 
The Dojo Construction       
 
                                               to be continued !!