Shodokan  Brisbane Dojo 
 Oceania Aikido Kyougi Renmei, Honbu Dojo

 
 
 
 
 
 
 
  


 
                  Tomiki Kenji 1942
 
 
 
Instructors Department (Shidou Bu)
 
 
  n  
 
          Alan Meara 3rd dan                    Peter Howie 3rd dan            Kevin Tamashiro  2nd Dan           

 

 
 


OUR SHIHAN Shodokan Honbu

        Nariyama Tetsuro 9TH DAN

   
CHIEF INSTRUCTOR   Shodokan Brisbane
 
         Alan Higgs 6TH DAN
 
 
The Bushi Code of Honour
 
   Gi                                    Rectitude
   Yu                                   Courage
   Jin                                   Benevolence
   Rei                                  Respect
   Makoto                           Honesty
   Meiyo                              Honour
   Chugi                              Loyalty
 
I have no Divine Power, I make Honesty My Divine Power
 
I have no Magic Power, I make Personality my Magic Power
 
I have no Miracles, I make Righteous Laws my Miracles
 
I have no Armour, I make Benevolence my Armour
 
I have no Sword, I make Tranquility (mu) my Sword
 
Bushido, My Life, My Path, My Soul.